single-image

Afectats per la cancel·lació del Diversity Festival Valencia

Afectats pel Diversity València Festival
La Fiscalia Provincial de València, després de la denúncia presentada per la Unió de Consumidors de València, ha obert diligències preprocessals civils a la mercantil MERCI ENTERTAIMENT ESPAÑA SL, empresa organitzadora del DIVERSITY VALÈNCIA FESTIVAL, en apreciar la possible existència de conductes contràries i en perjudici dels drets dels consumidors.

En l’escrit dirigit a la Unió de Consumidors, la Fiscalia Provincial de València ha sol·licitat documentació sobre la identitat de possibles afectats, per la qual cosa hem preparat un formulari a fi de facilitar a les persones afectades per la cancel·lació del festival la comunicació de les seues dades per a traslladar-los a aquest procediment.

ACTUALITZACIÓ 20 DE FEBRER DE 2023

La FISCALIA PROVINCIAL DE VALÈNCIA va remetre la denúncia penal presentada per la UNIÓ DE CONSUMIDORS DE VALÈNCIA al Jutjat d’Instrucció núm. 15 de València, ja que segons va indicar la Fiscalia aquest Jutjat estava ja investigant la cancel·lació del Festival.

En data 13 de gener de 2023, la UNIÓ DE CONSUMIDORS DE VALÈNCIA va sol·licitar personar-se com a acusació en el procediment penal. No obstant això, amb data 17 de gener de 2023 el Jutjat d’Instrucció núm. 15 de València va acordar el sobreseïment provisional del procediment, sense atendre fins al moment la nostra sol·licitud de personació.

Respecte de la sol·licitud que des de la UNIÓ DE CONSUMIDORS DE VALÈNCIA realitzem a l’agost de 2022 a la FISCALIA PROVINCIAL DE VALÈNCIA per a iniciar un procediment col·lectiu de reclamació de devolució d’entrades enfront de MERCI ENTERTAINMENT ESPAÑA i ateses les sol·licituds d’ampliació de documentació que ens va realitzar Fiscalia, amb data 3 de febrer de 2023, les FISCALIA PROVINCIAL DE VALÈNCIA ha acordat arxivar aquesta sol·licitud per “no apreciar un interés social que el justifique”.

D’altra banda, en data 25 de gener de 2023, s’ha publicat en el BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT, l’Acte de declaració de concurs de l’empresa MERCI ENTERTAINMENT ESPAÑA SLU, empresa promotora del DIVERSITY VALÈNCIA FESTIVAL, i que havia sol·licitat el concurs voluntari de creditors en exposar que no podia fer front a la devolució de l’import de les entrades que van percebre i els compromisos econòmics amb la resta de proveïdors.

En el termini d’1 mes des d’aquesta data, tots els creditors han de comunicar els seus crèdits a l’administració concursal.

Totes les persones afectades que en el seu moment van facilitar les seues dades i entrades en el formulari que facilitem des de la UNIÓ DE CONSUMIDORS DE VALÈNCIA, es remetran les seues dades a aquest procediment concursal, igual que en el seu moment es va realitzar en els procediments oberts a instàncies d’aquesta entitat davant la FISCALIA PROVINCIAL DE VALÈNCIA.

En tot cas, atés que l’administració concursal té les dades de les persones afectades per la compra de les entrades al festival cancel·lat, està enviant una comunicació per correu electrònic per a confirmar les dades que els consta en la documentació aportada per l’empresa promotora del Festival.

Per tant:

A qui li arribe aquest correu de l’administració concursal, és convenient que, una vegada verificat que els imports que consten en la comunicació, coincideixen amb l’import de les entrades adquirides, confirme les dades seguint les indicacions del correu.
A qui no li arribe el correu de l’administració concursal, però ens haja comunicat les seues dades i entrades a través del formulari que en el seu moment facilitem en la nostra pàgina web, no és necessari que facen res més, ja que la UNIÓ DE CONSUMIDORS DE VALÈNCIA traslladarà totes les dades rebudes a l’Administració concursal.

Si a alguna persona afectada no haguera rebut el correu de l’administració, i no haguera comunicat les seues dades a la UNIÓ DE CONSUMIDORS DE VALÈNCIA, és necessari que es pose en contacte amb l’Administració concursal per a indicar les seues dades personals, correu electrònic i adjuntar còpia de les entrades amb els imports i/o justificant de pagament d’aquestes, a la següent adreça de correu electrònic: merci@concursomerci.es

En tot cas, el resultat del procediment concursal o l’import que poden rebre les persones afectades, dependrà de l’evolució del procediment i dels béns que puguen existir de l’empresa i que serà repartits conforme a l’ordre legal de creditors que confirmen els seus crèdits.

La UNIÓ DE CONSUMIDORS DE VALÈNCIA ha sol·licitat personar-se en el procediment concursal a fi de defensar a les persones consumidores afectades per la cancel·lació del FESTIVAL VALÈNCIA DIVERSITY.

ACTUALITZACIÓ 23 DE JUNY DE 2023

L’Administració Concursal de l’empresa MERCI ENTERTAINMENT ESPAÑA SLU, empresa promotora del DIVERSITY VALÈNCIA FESTIVAL, està remetent a totes les persones afectades un correu electrònic des del compte “Concurs MERCI noreply@relay.concursomerci.es”, amb l’assumpte “DIVERSITY VALÈNCIA FESTIVAL – ADMINISTRACION CONCURSAL DE MERCI ENTERTAINMENT ESPAÑA, S.L.O.”, en la qual estan comunicant la següent informació:

1.- Projecte d’inventari
2.- Projecte Llista Creditors
3.- Informe sobre l’estat de les operacions de liquidació

En aquest correu hi ha un enllaç “ACCEDIR ALS DOCUMENTS”, on descarregar, de forma totalment segura, la informació en PDF.

És important que cada persona afectada comprove en el document “2 Projecte Llista Creditors”, que s’han inclòs correctament les seues dades i l’import reclamat per la compra d’entrades.

En cas d’existir algun error, les persones interessades disposen fins al dia 30/06/2023 per a sol·licitar per correu electrònic que es rectifique qualsevol error o que es complementen les dades comunicades.

Una vegada confirmats les dades, l’Administració Concursal remetrà la documentació al Jutjat per a continuar amb els tràmits del procediment de concurs de creditors sol·licitat per la promotora de *DIVERSITY VALÈNCIA FESTIVAL.

ACTUALITZACIÓ 5 D’OCTUBRE DE 2023

El procediment concursal segueix la seua tramitació en el Jutjat Mercantil de València, una vegada confirmat el llistat de creditors (incloent a les persones perjudicades que van adquirir les entrades i van confirmar els imports reclamats), i actualment s’està valorant la qualificació del concurs (fortuït o culpable), així com les accions que pogueren realitzar-se per a recuperar pagaments realitzats per l’empresa promotora, a l’efecte d’incrementar els béns i saldos de l’empresa en benefici dels creditors. La UNIÓ DE CONSUMIDORS DE VALÈNCIA continuarà defensant a les persones consumidores afectades per a intentar que recuperen els imports abonats per les entrades per al DIVERSITY VALÈNCIA FESTIVAL cancel·lat en 2022.

ACTUALITZACIÓ 25 DE GENER DE 2024

L’administració concursal de MERCI ENTERTAINMENT ESPAÑA SLU, empresa promotora del DIVERSITY VALÈNCIA FESTIVAL, ha gestionat la devolució de diversos imports que han servit per a liquidar deutes pendents, que tenen el caràcter de crèdits privilegiats, i el sobrant es destinarà a la resta de creditors (entre ells, els perjudicats per l’adquisició d’entrades per a l’esdeveniment).

Segons els càlculs de l’administració concursal, correspon en aquest moment la devolució del 6% a cada persona perjudicada, per la qual cosa han realitzat una comunicació individual per a sol·licitar el número de compte bancària del titular per a dur a terme aquest ingrés.

Aquesta comunicació adverteix que de no facilitar el compte bancari en el termini d’un mes des de la notificació, desisteixen de rebre aquest import.

Per això, s’aconsella a totes les persones perjudicades que van comunicar la seua reclamació i que han rebut la comunicació de l’administració concursal, que contesten a la notificació facilitant el número de compte bancària on desitgen rebre els imports resultants de les liquidacions practicades fins al moment.

You may also like

×

Hola

Bienvenido al chat de la Unión de Consumidores de València en colaboración con la Diputación de València. Puedes hacer aquí tus consultas y te responderemos en la mayor brevedad posible.

Nuestro horario es de 9:00 a 14:00h.

× ¿Tienes alguna duda?