Automòbil

Des de fa un any porte arrossegant un seguit d’avaries en el meu vehicle, de la marca BMW, les quals han estat sempre tractades en el mateix Servei Oficial de BMW. Han realitzat 3 actuacions majors en el meu vehicle, amb un import aproximat en total d’uns 6000 € i el vehicle segueix donant problemes, de fet ara mateix està sent revisat en un altre Servei Oficial BMW, per al seu diagnòstic. Fa uns mesos vaig presentar una reclamació i encara no he rebut resposta. Quin seria el següent pas a seguir ?.

Segons la normativa vigent, totes les reparacions o instal·lacions que es realitzen en un taller tenen garantia, almenys, en les condicions que estableix la normativa en vigor, podent ser millorada i ampliada per decisió del propi taller (com ens indica que passa al seu cas amb les reparacions del Servei Oficina BMW, a l’ampliar-la a 2 anys). La garantia mínima que dóna el taller caduca als tres mesos o als quinze dies si es tracta de vehicles industrials, o bé als 2.000 quilòmetres recorreguts, independentment del tipus de vehicle.

El període de garantia s’entendrà des de la data de lliurament del vehicle, i tindrà validesa sempre que aquest no siga manipulat o reparat per tercers. La garantia no s’estén a les peces aportades pel propi usuari. La garantia és total, incloent materials i mà d’obra, i afecta totes les despeses que es pugan ocasionar, com ara els del transport que la reparació exigeixi, el desplaçament dels operaris que hagen d’efectuar-la quan el vehicle avariat no puga desplaçar-se, el valor de la mà d’obra i material de qualsevol classe, així com la imposició fiscal que grave aquesta nova operació.

Si es produeix una avaria durant el període de garantia en la part o parts reparades, el taller, prèvia comunicació de l’usuari, ha de reparar-la gratuïtament, tant si la fa el propi taller garant com si la realitza un altre que actue en nom seu.

El taller, però, no ha de responsabilitzar-se de les avaries sobrevingudes, ni quan la decisió mecànic es derive de la no acceptació per part de l’usuari de la reparació d’anomalies o d’avaries ocultes, prèviament comunicades (sempre que la referida manca de acceptació s’haja fet constar a la factura, així com la necessitat de la seua reparació).

En el cas que en un termini raonable no hagen contestat (no hi ha terminis oficials per a la contestació), pot acudir a una associació de consumidors perquè realitzen una mediació o intentar un arbitratge de consum i, en última instància acudir a la via judicial amb un informe pericial que acredite la responsabilitat del taller.

La meva companyia d’assegurança d’automòbil (Pelayo) em reclama l’import de la pòlissa de l’any 2012/2013, ja que diu que no he avisat amb 2 mesos d’antelació. L’asseguradora a mi tampoc m’ha avisat de l’import de la mateixa. És legal la seva mesura ?.

La majoria de les assegurances (llar, comunitats de propietaris, automòbils, etc ..), tenen un període de vigència d’un any, que són renovats pel mateix període de temps si les parts no indiquen el contrari. Independentment que aquestes assegurances siguin anuals, la forma de pagament de la prima pot establir-se en diferents períodes (anual, semestral, trimestral, etc ..), però sense que això modifiqui el període de vigència de l’assegurança, que seguirà sent anual.

El termini de preavís per a la no renovació del contracte d’assegurança ve establert en l’article 22 de la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança, establert en 2 mesos, sense perjudici que les condicions generals de l’asseguradora redueixin el termini per al cas que sigui el consumidor qui demani la no renovació.

Això no obstant, el criteri de la Direcció General d’Assegurances és el següent:

“En relació a l’augment de la prima, poden donar-se dos supòsits diferents:

– La modificació de la prima està prevista en el contracte, determinant el seu import o, almenys, els mitjans automàtics per al seu càlcul. En aquests casos s’està executant el mateix, i per tant no requereix una nova acceptació del beneficiari ja que va prestar el seu consentiment al subscriure l’assegurança inicialment.

– La modificació de primes no està prevista. En aquest cas ha de ser acceptada pel beneficiari de l’assegurança en virtut al que disposa l’article 5 de la Llei de contracte d’assegurança. En el supòsit que l’augment de prima es produeixi per al nou període de cobertura, l’entitat asseguradora ha de comunicar al prenedor de l’assegurança l’increment amb dos mesos d’antelació a la finalització del contracte (termini que preveu l’article 22 de la Llei de contracte d’assegurança per a la pròrroga del contracte). En cas que l’assegurat no accepti la pujada de la prima, l’entitat podrà negar-se a prorrogar el contracte per al següent període de cobertura.
Si no es respecta el termini de dos mesos, la pujada de primes no podrà aplicar-se sense el consentiment del prenedor, i per tant l’entitat haurà de respectar la prima del període anterior.
Fins al venciment del període en curs, la companyia no pot rescindir el contracte davant un eventual rebuig de l’augment de prima no previst en el contracte, per part del prenedor. ”

En el cas d’impagament d’alguna de les primeres, implicaria la suspensió (que no baixa de l’assegurança), de les cobertures i únicament es restabliria en el moment del pagament del deute. Si ocorregués un sinistre durant l’esmentat període d’impagament, la companyia podria refusar el mateix per no estar al corrent de pagament. A més, la companyia en cas d’impagament podria iniciar accions de recobrament i reclamar judicialment els imports pendents d’abonament.

Per tant, sempre convé esperar a la data de renovació (amb el preavís indicat en les seves condicions generals) per indicar la no renovació del contracte d’assegurança i buscar una altra companyia asseguradora. És convenient, a més, que porti a terme la sol·licitud de no renovació de forma que quedi constància escrita de la mateixa, a fi d’evitar problemes posteriors (enviament de fax, correu electrònic, escrit segellat en una oficina, etc …).

Tinc un automòbil acabat de comprar i des de fa 5 mesos te 1 avaria que el taller és incapaç de resoldre. Fart d’entrar i sortir del taller he deixat definitivament el cotxe allà des de fa 2 mesos i mig. Fins avui encara no saben exactament on està el problema. Què puc fer?.

El taller de reparacions ha d’informar exhaustivament del termini aproximat de reparació, de l’avaria del vehicle i de la garantia de reparació. Si, a més és tracta d’un taller oficial de la marca, com ens indica al su ques, aquest Servei oficial de dur a terme totes les gestions necessaries (inspeccions, revisions, consultes ALS Tècnics del Fabricant, etc ..) per a localitzar i reparar l’avaria que te el vehicle.

Tot AIXÒ en l’Termini més breu possible, d’acordar amb l’Entitat de l’Avaria i de la reparació. En tot cas si la reparació està emparada per la garantia de compra o de Reparació prèvia, segons s’indica la normativa s’a d’NOTAS: QUEJA el més aviat possible i no patir cap tipo de retard.

En el cas que el Servei Oficial no Pugui reparar el vehicle, sol·liciti el full de reclamacions i presenteu-Davant 01:00 organisme oficial de consum, a més de posar en Coneixement aquests fets Davant del propi Fabricant.