Bancs

Tinc actualment la targeta de crèdit anomenada free de Bankia, que estava exempta de qualsevol tipus de comissió etc. El passat mes he vist en la meua compte un càrrec de 32 € de comissió, i a més porten uns mesos carregant-me una assegurança d’1.50 € que no sé que és. Al posar-me en contacte amb ells em diuen que les condicions han canviat i ara porta comissió i una assegurança en tenir pagament a terminis. És legal que em canvien les condicions d’una targeta anul·lant el contracte que vaig signar al seu dia i cobrar-me ara sense haver acceptat i signat aquestes condicions noves amb un altre contracte?

Pel que fa a l’assumpte que ens planteja, hem de indicar-li que les comissions bancàries són lliurement establertes pel banc o caixa d’estalvis. L’únic requisit que estableix el Banc d’Espanya, és que hagen estat degudament comunicades als clients. Aquesta comunicació pot haver-se realitzat bé per indicar en el contracte de compte corrent, comunicació personal o per estar penjades al tauler d’anuncis de l’entitat. No han de ser autoritzades prèviament pel Banc d’Espanya o un altre organisme supervisor.

Una qüestió diferent és que les dues parts (banc i client) hagen pactat una millora de les comissions (reducció o exempció), en el cas que el client tinga contractats determinats serveis o productes (nòmina, domiciliació de rebuts, dipòsits, plans de pensions, etc …), o que haja accedit a l’entitat a través d’alguna promoció o oferta publicitària.

En el cas de nova contractació per promoció o oferta, segurament disposarà per escrit de les condicions especials amb els avantatges quant a comissions, gratuïtat de serveis, etc …, per la qual cosa podrà fer valer l’oferta davant l’entitat i interposar una reclamació, si es necessari, per publicitat enganyosa, tot i que caldrà revisar els termes concrets utilitzats en aquesta publicitat i el contracte subscrit, juntament amb les seues condicions particulars i generals.

Si els beneficis de reducció o exempció hagueren estat acordats de forma verbal amb el director de l’oficina, haurà de dirigir-se a ell per recordar-li els compromisos assolits al seu dia.

No obstant això, en qualsevol cas, les comissions per manteniment de comptes corrents i targetes són vàlides com indicàvem al principi. En el cas de no haver acord, sempre pot buscar una altra entitat que millor les seues actuals condicions al Banc en el qual està actualment.

He demanat un préstec hipotecari i el banc m’obliga fer-me una assegurança de llar i assegurança de vida a cadascun per 5 anys. Em poden obligar tants anys?

En primer lloc, hem d’indicar-li que l’assegurança de vida no és obligatori per a la subscripció d’una hipoteca, ja que únicament és exigible l’assegurança d’incendi. No obstant això, sol ser habitualment sol·licitat per les entitats bancàries per a la concessió del mateix.

En tot cas, molts consumidors solen abonar la primera anualitat i cancel·lar abans del primer any. L’obligatorietat de la seua renovació caldria comprovar-la en el mateix contracte d’assegurança (durada del mateix) o bé en el préstec hipotecari (normalment, sol aparèixer com vinculat a una reducció del diferencial, és a dir, el percentatge que se suma a l’índex al qual s’haja referenciat la seua hipoteca).

No obstant això, excepte que es tracte d’una assegurança de la mateixa entitat que li permeta reduir el diferencial aplicable, si li demanen una assegurança de vida per aconseguir la concessió del préstec, podria també valorar la possibilitat de tenir-lo contractat amb qualsevol entitat asseguradora, indicant com a beneficiari a la pròpia entitat bancària. En aquest cas, podria comparar els preus de diferents asseguradores, principalment, amb les que tinga ja alguna assegurança (vehicle, habitatge, etc …), pels possibles descomptes que pogueren aplicar-li.

Respecte a la durada de l’assegurança, encara que la contractació per un termini de cinc anys sembla excessiva, sí que és possible, ja que la Llei de contracte d’assegurança permet una contractació màxima de 10 anys i, transcorregut aquest termini, durada anual.

Vaig ordenar transferència en CAM (compte conjunt amb el meu ex marit) a un altre compte meu. El meu ex “es va assabentar” i per ordre telefònica d’ell va anul·lar la transferència i l’endemà es va fer una al seu compte. A l’oficina es van negar a donar-me explicació, em vaig personar amb un notari que va alçar acta de tot. Vaig presentar la meua petició (extracte i justificant d’anul·lació transferència) per escrit. Dies després em van facilitar la documentació, però els diners encara no ho he recuperat.mía. 

Pel que fa a l’assumpte que ens planteja, tots els titulars d’un compte bancari tenen els mateixos drets i obligacions. L’entitat bancària ha de seguir les ordres i instruccions de tots dos cotitulars per igual, ja sigan instruccions de transferència, pagament de rebuts o anul·lacions de transferències o rebuts, encara que l’ordre d’anul·lació d’un cotitular siga sobre l’ordre prèvia d’un altre cotitular, ja que tots dos tenen la mateixa capacitat de gestió sobretot el relacionat amb aquest compte.

Per això, entenem que qualsevol reclamació davant del destí dels imports d’aquest compte s’ha de fer front al cotitular que ha portat a terme la gestió, ja que l’entitat bancària s’ha limitat a executar les instruccions transmeses pel titular del compte

Estic una poc cansada de rebre targetes del banc que no he demanat i d’haver d’anar a anul·lar-les perquè, transcorregut el període de gratuïtat que sol ser d’un any, no em cobren ni manteniment ni altres comissions. Tinc entès que no n’hi ha prou amb no activar-les, que cal anul·lar-les i, per això, em prenc la molèstia d’anar al banc a cancel·lar-cada vegada que les rep, és correcte?

La normativa de defensa del consumidor estableix clarament que no pot imposar-se al consumidor, serveis complementaris o accessoris no utilitzats. Si les targetes bancàries no estan associades a algun compte o promoció en la qual siga necessària la seua utilització per accedir a avantatges en la remuneració, comissions o tipus d’interès, no poden imposar-se ni, molt menys, cobrar manteniment o comissions, sobretot, si no s’utilitzen ni s’han “activat”.

En qualsevol cas, l’entitat bancària ha d’abstenir d’enviar aquestes targetes no sol·licitades i qualsevol càrrec que se li haja cobrat al consumidor ha de ser immediatament abonat.

He rebut de la meua entitat bancària una liquidació de comissions en què comprove que m’han cobrat, sense que jo tinguera coneixement d’això, 30 euros de comissió per descobert. A més, a eixe descobert se li aplica un interés mensual del 1,80 %, que considere sense cap dubte també abusiu. Em trobe totalment indefens i voldria impugnar el contracte per l’aplicació d’estes comissions i interessos abusius.

Les comissions bancàries són lliurement establides pel Banc o Caixa d’Estalvis, però, en tot cas, l’aplicació d’interessos i comissions pels descoberts que es produïsquen en el compte han d’estar acceptats pel consumidor, apareixent habitualment en les condicions generals del contracte d’obertura de compte corrent que es firma amb l’entitat bancària.

L’únic requisit que establix el Banc d’Espanya per a l’aplicació o modificació de les comissions és que hagen sigut degudament comunicades als clients, bé per indicar-se en el contracte de compte corrent, bé per mitjà de comunicació personal o per estar penjades en el tauler d’anuncis de l’entitat.

Qüestió distinta és que considerem que la comissió de descobert no es correspon amb cap servici real prestat per l’entitat bancària, i que el “prèstec” que realitza l’entitat per a cobrir el “descubierto”, ja s’abona amb el tipus d’interés mensual.

Porte pagant, fa ja un temps, unes mensualitats (concretament 48.20 euros) a una entitat financera, però no se respecte a què. Continue pagant perquè no volguera m’inclogueren en algun arxiu de morosos, però seguisc sense saber el que pague i l’entitat no sap dir-me el concepte. Què podria fer respecte d’això? He pensat a donar de baixa en el meu banc al pagament dels rebuts, però després no ho tinc molt clar que procediment seguir.

Seria aconsellable que es posara en contacte amb l’entitat financera per escrit (carta certificada amb justificant de recepció, burofax, etc…) a fi que li informaren de l’origen del crèdit que està Ud. abonant en este moment, atés que com titular té dret a l’accés a les seues dades personals, inclús rectificació i cancel·lació.

L’empresa ha d’informar-li del crèdit, origen, quantia, etc…, a més de facilitar-li una còpia del contracte. Normalment, este tipus d’entitats intervenen quan el consumidor adquirix algun producte o servici amb pagament ajornat, però ha de ser informat adequadament en el moment de la compra i entregar-li una còpia del contracte, tant de compra com de finançament.

Si deixara de pagar i el deute fora cert, vençuda i exigible (és a dir, si realment ha firmat amb ells un contracte de préstec) , poden incloure-li en els denominats “archivos de morosos”, la qual cosa podria complicar la seua sol·licitud de crèdits, targetes.