Habitatge

He comprat un pis i resulta que l’escalfador de l’aigua no funciona. L’empresa diu que no es fa càrrec. També vaig haver de posar un cable per a l’aigua i tampoc m’ho va voler pagar quan als altres veïns sí que ho han pagat. Volia saber quins drets tinc i si puc reclamar-li que m’arregle l’escalfador. El pis és de 2008 i Nia, la propietària és una empresa creada per vendre els pisos embargats. Em poden ajudar ?.

Quan es subscriu un contracte de compra d’habitatge, el venedor s’obliga al lliurament de l’habitatge en les condicions adequades d’estat i funcionament dels elements i accessoris que la componen, excepte que hagen estat degudament informats a l’adquirent. Per això, i davant l’existència de defectes en l’habitatge després de la seua entrega, ha de procedir a comunicar a l’empresa venedora, de forma fefaent (burofax, requeriment notarial, carta certificada amb justificant de recepció, etc …), els desperfectes existents , aportant fins i tot fotografies per impedir que es puga al·legar un mal ús o utilització pel comprador.

Aquesta reclamació s’ha de fer de forma immediata, tan aviat com el comprador tinga coneixement dels desperfectes.

Si transcorregut un temps prudencial, el venedor no es fa càrrec de la reparació dels defectes o no realitza una proposta de solució, podrà reclamar per la via judicial, aportant un informe pericial i reclamant bé la reparació dels defectes o bé les despeses que li haja pogut ocasionar la reparació pel seu compte (havent-ho comunicat prèviament a l’empresa venedora). En tot cas, convé iniciar prèviament a la demanda judicial, un intent de mediació a través d’una associació de consumidors que defense els seus drets com a consumidora i compradora de l’habitatge.

He comprat un pis de nova construcció, però crec que s’està retardant. He parlat amb l’Ajuntament, però si la llicència d’obra dóna tres mesos perquè el constructor comenci a construir i no ho ha fet, podria considerar-se com un incompliment de contracte? La llicència se li ha caducat, qué passa?

En tot contracte entre parts caldrà estar i atendre l’acordat en les clàusules del contracte, en aquest cas, de compravenda. Davant l’eventual incompliment per una de les parts de les condicions pactades, pot sol·licitar-se la corresponent indemnització pels danys i perjudicis demostrats que s’hagen causat.

No obstant això, l’incompliment en un contracte de compravenda d’habitatge s’ha de referir únicament i exclusivament als termes de l’esmentat contracte subscrit amb el consumidor, i no d’aquells contractes o llicències que el constructor o promotor subscriga amb altres empreses o organismes per a la realització de la seua activitat.

En el cas que efectivament es produeix un incompliment de les condicions pactades amb el consumidor (terminis de lliurament, qualitats, dimensions, etc ..), convé requerir la promotora / constructora de la incidència i reclamar el seu compliment i les despeses en què s’està incorrent per la falta de compliment (lloguers, mudances, derivades d’un retard en el lliurament, etc ..).

En els casos en què es produeixi un incompliment greu del contracte, es podrà sol·licitar la seua resolució, tornant cadascuna de les parts ho entregat, i, fins i tot, executant els avals per les quantitats lliurades a compte.

M’he comprat un pis amb la meua parella que inclou garatge i traster, però resulta que ens hem comprat un cotxe gran que ara no ens cap a la plaça d’aparcament. Hem intentant parlar amb el promotor i constructor perquè ens canvien la plaça però estan totes venudes. Podem demanar al promotor?

Segons s’estableix reglamentàriament en la normativa de disseny d’habitatges, les dimensions mínimes de les places de garatge amb d’2,20 x 4,50 m. d’amplada i longitud, lliures de suports estructurals. Si s’hagués produït qualsevol incompliment de la normativa esmentada, podrà acudir als departaments d’Urbanisme de l’Ajuntament corresponent a l’edificació, perquè duguen a terme les corresponents comprovacions.

Una qüestió diferent és que el seu vehicle tinga unes mesures especials que requereixen una plaça de garatge més àmplia. Aquest fet s’ha de concretar amb el promotor abans de l’assignació de la plaça de garatge, ja que és habitual que algunes places siguen més àmplies per la situació al garatge (tot i que, conseqüentment, tindran uns percentatges de participació en despeses comunes més elevats).

He contractat la compra d’un habitatge en construcció i al demorar la mateixa diversos mesos i no rebre cap informació de la promotora encara que la hi he demanat en reiterades ocasions, desitjaria que em informessin de quina manera puc reclamar.

Respecte a l’incompliment del contracte subscrit amb l’empresa constructora de l’habitatge, podrà reclamar l’abonament de la indemnització pactada en el contracte o, en cas contrari, les despeses i perjudicis econòmics que li pogués ocasionar el retard en el lliurament de l’habitatge adquirit.

Aquestes despeses reclamables consisteixen en les rendes per lloguer d’habitatge, mudança, etc …, és a dir, totes les despeses en què haja incorregut a causa de no disposar de l’habitatge en el termini pactat.

No obstant això, cal justificar adequadament aquestes despeses (sol·liciti sempre factura), i comunicar-ho de forma fefaent a l’empresa constructora.

En el cas que l’empresa no accedeixi a l’abonament de les despeses i indemnitzacions corresponents, podrà reclamar-los per via judicial.

Sóc una jove de 26 anys que s’ha comprat la seua primera vivenda i estic molt indignada amb la constructora, perquè des del mes de juliol que vaig signar en el notari inclús continue esperant que m’arreglen desperfectes de la casa i sobretot les portes de la cuina que algunes ni estan posades i altres estan ratllades. Què he de fer?

Quan se subscriu un contracte de compra de vivenda sobre pla (de nova edificació) , el constructor/promotor s’obliga a l’entrega de l’immoble en les condicions pactades i d’acord amb la memòria de qualitats que s’entrega al comprador. A més, tots els elements i accessoris que formen part de la vivenda han de trobar-se en perfecte estat per al seu ús i utilització.

Per això, i davant de l’existència de defectes en les qualitats de la vivenda després del seu entrega, procedix comunicar a l’empresa constructora/promotora, de forma fefaent (burofax, requeriment notarial, etc…) , els desperfectes existents, aportant inclús fotografies per a impedir que es puga al·legar un mal ús o utilització pel comprador.

La dita reclamació ha de realitzar-se de forma immediata, tan prompte com el comprador tinga coneixement dels desperfectes. El termini de garantia en el cas de defectes d’acabat o terminació dels elements de la vivenda, és d’un any.

Vaig signar l’escriptura de la meua vivenda d’obra nova, però amb un retard molt superior al normal (aproximadament, 2 anys). Em corresponia segons el contracte de compromís de compravenda una indemnització de 5.000 euros. El promotor va fer incloure una clàusula en les escriptures per la qual tots els compradors reconeixíem l’estat urbanístic de l’edifici i endarreriment en el lliurament i renunciàvem a tota acció de reclamació pel retard, i si no la acceptàvem no signava: “veniu al jutjat, i d’aquí a uns anys veurem com queda això “. Hi va haver de signar. Es pot anul·lar la clàusula per ser abusiva i contrària als drets dels consumidors, i després demanar la indemnització que es va pactar en contracte?

Segons ens indica, l’excessiu retard en el lliurament dels habitatges segons es va acordar en el contracte privat de compravenda, ha estat resolt en contracte posterior, en el qual es renuncia directament a la indemnització pactada en el contracte original.

Si el contracte posterior i la renúncia a la indemnització va ser signat sota “l’amenaça” de perdre l’habitatge, pot considerar clàusula com a abusiva i viciat el consentiment prestat, per la qual cosa es podria resoldre aquesta clàusula de renúncia a fi d’obtenir la indemnització original .

Som una parella que ha adquirit un habitatge nou i se’ns planteja un dubte important que no sabem com resoldre. Té la promotora obligació legal d’ensenyar-nos el pis abans d’escripturar? La promotora argumenta que no té cap obligació però la veritat és que ens sembla impossible haver de escripturar una cosa que no hem vist.

L’escriptura pública no implica cap obligació o dret afegit a comprador o venedor, ja que simplement és l’elevació a document notarial del contracte privat de compravenda signat al seu dia.

És a dir, no hi ha obligació legal d’ensenyar el pis en el moment de l’escriptura pública, igual que tampoc existeix obligació legal de mostrar el pis en el moment de signar el contracte privat, simplement perquè potser el pis encara no existeixi (es contracta sobre pla).

L’escriptura pública no es defineix com la conformitat amb el lliurat o que l’habitatge es troba en perfecte estat o sense defectes, sinó que simplement és l’elevació a públic, davant notari, l’acord privat (el contracte de compravenda) amb el constructor- promotor, a més de la transmissió de la propietat i lliurament de claus, sent a més l’escriptura un requisit imprescindible per poder inscriure l’habitatge al Registre de la propietat a nom del comprador i anotar, si és necessari, les possibles hipoteques que pugan gravar la habitatge.

Normalment, en els pisos de nova construcció, és en el moment de la signatura d’escriptura notarial quan es lliuren les claus del pis (es transmet la propietat), i el comprador pot ja accedir a l’habitatge i posar en coneixement (sempre de forma fefaent), del promotor, constructor o venedor, les possibles deficiències que poguessin existir perquè siguen esmenades el més aviat possible.

He adquirit un habitatge fa gairebé sis mesos i he detectat múltiples errors com goteres a la teulada, humitats en les parets o cancel·leu mal soldades que no tanquen. La promotora, té sobrat coneixement a través del departament d’atenció al client però no ha fet res malgrat les seves promeses. Què em recomanen que faça?

En efecte, quan es subscriu un contracte de compra d’habitatge sobre plànol (de nova edificació), el constructor / promotor s’obliga al lliurament de l’habitatge en les condicions pactades en la memòria de qualitats i en les millores pactades, sense perjudici de que tots els elements estiguen en perfecte estat per al seu ús i utilització.

Per això, i davant l’existència de defectes o incompliments en les qualitats de l’habitatge, es comunica a l’empresa constructora / promotora, de forma fefaent (burofax, requeriment notarial, etc …), els desperfectes o deficiències existents.

Aquesta reclamació s’ha de fer de forma immediata, tan aviat com el comprador tinga coneixement de la falta d’adequació entre la memòria de qualitats o millores pactades i el realment lliurat.

Si el venedor no es fes càrrec de l’adequació de l’habitatge al pactat en el seu moment o existissen deficiències pel que fa als materials o la seua instal·lació o col·locació i no realitza una proposta de solució (reparació, esmena, indemnització, etc … ), podrà reclamar per la via judicial, aportant un informe pericial i reclamant bé la reparació dels defectes o bé les despeses que li haja pogut ocasionar la reparació pel seu compte (havent-ho comunicat prèviament a l’empresa), o la indemnització corresponent pels defectes.

Compra un habitatge de segona mà a una immobiliària al mes de desembre. Aparentment el pis es trobava en bon estat, però la calefacció no funciona des del febrer. El tècnic em diu que el problema era anterior a la compra. Hauria de pagar la reparació la venedora?

Podríem considerar aquest cas com un incompliment contractual davant l’existència de vicis ocults en l’habitatge per l’avaria del sistema de calefacció. D’aquesta manera podrà reclamar davant l’anterior propietari de l’habitatge per no haver lliurat l’immoble en correcte estat de funcionament de les seves instal·lacions i serveis.

Tanmateix, cal tenir en compte que la responsabilitat del venedor desapareix si ha existit un mal manteniment o ús inadequat dels elements i instal·lacions del pis adquirit.

A més, si el venedor va informar dels defectes existents en el sistema de calefacció o qualsevol altre element, o, fins i tot, s’hagués rebaixat el preu de venda per aquest fet, es exclouria la reclamació per considerar que van acceptar l’habitatge i els seus elements tal i com es trobava en aquest moment.

Estan construint el meu habitatge, i el termini de lliurament era al juliol. Tot són llargues i excuses per a la finalització de l’obra. Què puc fer perquè l’acaben com més aviat millor?

En tot contracte entre parts, caldrà estar i atendre l’acordat en les clàusules de l’esmentat contracte. Davant l’eventual incompliment per una de les parts de les condicions pactades, pot sol·licitar-se la corresponent indemnització pels danys i perjudicis demostrats que s’hagen causat.

Per això, convé requerir la promotora / constructora de l’incompliment i de les despeses en què s’està incorrent per no complir amb els terminis de lliurament pactats.

En qualsevol cas, per via judicial podran reclamar aquests danys i perjudicis si la part que ha incomplert el contracte i no indemnitza les despeses causades (lloguers, mudances, etc ..).