Roba i calçat

En l’aniversari de la meua filla li van regalar un pijama que no li estava i amb el tiquet i dins del termini indicat em dirigisc a tornar-ho. La dependenta em diu que no em pot abonar la peça perquè segons la seua política d’empresa les compres realitzades amb VISA s’han d’abonar amb VISA. Què puc fer?

La devolució de productes que s’ajusten al que contracta i no siguen defectuosos, únicament és possible quan hi ha publicitat o informació de l’empresa (normalment en el contracte o factura de compra) , en este sentit, indicant a més, el termini en què és possible la devolució i els requisits (ja que forma part de la garantia comercial, voluntària per part de l’empresa) . Esta garantia comercial està subjecta als terminis, requisits i formes que indique el propi establiment (com, per exemple, el mode de pagament o devolució quan la compra s’ha realitzat per mitjà de targeta)

Habitualment, en els casos de regals adquirits per mitjà de targeta, també els establiment solen oferir “tarjetas regalo” o vals per a realitzar la compra amb posterioritat. No obstant això, totes estes qüestions entren dins de les decisions de l’empresa, al ser la garantia comercial totalment voluntària.

La garantia legal únicament permet la devolució quan el que entrega no s’ajusta al producte que el consumidor va contractar o no s’ajusta a les descripcions i qualitats realitzades pel venedor. En el cas que el producte siga defectuós, correspondrà en primer lloc la reparació dels desperfectes i, si no fóra possible o el bé no quedara en adequades condicions, la substitució o devolució dels imports.

M’agradaria saber que drets tinc i on estan regulats, perquè aniré a posar una reclamació en una botiga de roba. Hem comprat diversos articles, i a l’arribar a casa i provar-me un vestit, les sabates que vaig comprar no fan joc amb el vestit que tenia. He anat a la botiga i em diuen que no m’ho tornen, i no em pareix això legal. 

Segons la normativa de consum en matèria de garanties, el venedor o fabricant ha d’entregar l’article en condicions idònies per al seu ús, i en cas de defecte d’origen, el venedor haurà de reparar o substituir el producte en el termini més breu possible, de forma totalment gratuïta per al consumidor.

En els casos en què el producte no té cap defecte, podrà existir la possibilitat de canvi, devolució, entrega de val o devolució dels diners, si el venedor així ho anuncia en la seua publicitat, fullets, tiquets, etc…, considerant-se com a garantia comercial. No obstant això, esta possibilitat no pot generalitzar-se, sinó que es limita als establiments que expressament ho anuncien. En estos casos d’existència de garantia comercial, és el propi venedor el que indica els terminis, formes, condicions, etc… per a l’exercici de la devolució del producte