La Unió de Consumidors de València i la Diputació de València posem en marxa un servei online gratuït d’informació, assessorament i tramitació de reclamacions en consum per a:

Informar sobre els drets de les persones consumidores i les vies per a exercir-los..

Assesorar sobre les diferents opcions disponibles per a la ciutadania davant un problema sorgit després de la compra d’un producte o la contractació d’un servei, ja siga per qüestions de preu, característiques o condicions d’aquest..

Tramitar davant els organismes competents les possibles reclamacions que es presenten després de
la compra de productes o contractació de serveis..

DEFENSA ELS TEUS DRETS COM A PERSONA CONSUMIDORA

Durant l’exercici 2019 la Unió de Consumidors de València i la Diputació de València van posar en marxa el servei online d’atenció, assessorament i tramitació de reclamacions en matèria de consum destinada a la ciutadania de les poblacions que no disposen d’aquest servei. El bon acolliment que està tenint aquest servei entre la ciutadania d’aquests municipis reflecteix la necessitat i la continuïtat de continuar amb la prestació d’aquests serveis en les poblacions de la província de València que no disposen d’un servei propi de protecció dels drets de les persones consumidores i usuàries.

L’article 51 de la Constitució Espanyola de 1978 estableix com un principi bàsic la protecció dels consumidors i els usuaris pel que s’obliga l’Estat a assegurar als ciutadans els seus drets i llibertats. Aquest article de la Constitució es troba desenvolupat en el Reial decret legislatiu 1/2007 en el qual es va aprovar la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

A més, les comunitats autònomes també compten amb normes promulgades per a la protecció dels drets de les persones consumidores. En el cas de la Comunitat Valenciana, està regulat per la Llei 1/ 2011 del 22 de març en el qual es va aprovar l’Estatut dels Consumidors i els Usuaris.

En aquest sentit, és essencial continuar amb la prestació del servei online a la ciutadania de les poblacions que no disposen d’aquests serveis, a més de potenciar l’atenció online, millorar i agilitar el sistema d’enviament de consultes i documents per a la tramitació de les reclamacions per a evitar els desplaçaments i posar l’accent en la ciutadania que, per desconeixement o per no disposar dels mitjans necessaris, no pot accedir a aquest servei.

Contacte

Telèfon

96 373 71 61  |  96 373 71 09

Correu electrònic

dipu@consumidoresvalencia.org