La Unió de Consumidors de València i la Diputació de València posem en marxa un servei online gratuït d’informació, assessorament i tramitació de reclamacions en consum per a:

Informar sobre els drets de les persones consumidores i les vies per a exercir-los..

Assesorar sobre les diferents opcions disponibles per a la ciutadania davant un problema sorgit després de la compra d’un producte o la contractació d’un servei, ja siga per qüestions de preu, característiques o condicions d’aquest..

Tramitar davant els organismes competents les possibles reclamacions que es presenten després de
la compra de productes o contractació de serveis..

DEFENSA ELS TEUS DRETS COM A PERSONA CONSUMIDORA

Durant l’exercici 2019 la Unió de Consumidors de València i la Diputació de València van posar en marxa el servei online d’atenció, assessorament i tramitació de reclamacions en matèria de consum destinada a la ciutadania de les poblacions que no disposen d’aquest servei. El bon acolliment que està tenint aquest servei entre la ciutadania d’aquests municipis reflecteix la necessitat de continuar amb la prestació d’aquests serveis en les poblacions de la província de València que no disposen d’un servei propi de protecció dels drets de les persones consumidores i usuàries.

L’article 51 de la Constitució Espanyola de 1978 estableix com un principi bàsic la protecció dels consumidors i els usuaris pel que s’obliga l’Estat a assegurar als ciutadans els seus drets i llibertats. Aquest article de la Constitució es troba desenvolupat en el Reial decret legislatiu 1/2007 en el qual es va aprovar la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

A més, les comunitats autònomes també compten amb normes promulgades per a la protecció dels drets de les persones consumidores. En el cas de la Comunitat Valenciana, està regulat per la Llei 1/ 2011 del 22 de març en el qual es va aprovar l’Estatut dels Consumidors i els Usuaris.

En aquest sentit, és essencial continuar amb la prestació del servei online a la ciutadania de les poblacions que no disposen d’aquests serveis, a més de potenciar l’atenció online, millorar i agilitar el sistema d’enviament de consultes i documents per a la tramitació de les reclamacions per a evitar els desplaçaments i posar l’accent en la ciutadania que, per desconeixement o per no disposar dels mitjans necessaris, no pot accedir a aquest servei.

Contacte

Telèfon

96 373 71 61  |  96 373 71 09

Correu electrònic

dipu@consumidoresvalencia.org